ការដាក់ពាក្យ

Underground pipeline

បំពង់ក្រោមដី

Irrigation System

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

Water Supply System

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

Equipment supplies

គ្រឿងបរិក្ខារ